'Workout'에 해당되는 글 18건

  1. 2018.12.07 2018-12-07 workout
  2. 2018.11.26 2018-11-26 workout
  3. 2018.11.19 2018-11-19 workout
  4. 2018.11.15 2018-11-15 workout
  5. 2018.11.14 2018-11-14 workout
  6. 2018.11.12 2018-11-12 workout
  7. 2018.11.08 2018-11-08 workout
  8. 2018.11.07 2018-11-07 workout
  9. 2018.11.06 2018-11-06 workout
  10. 2018.11.03 2018-11-03 workout
workout

pushup
50 x 6

pullup
3x5

'운동일지 > Workout' 카테고리의 다른 글

2018-12-07 workout  (0) 2018.12.07
2018-11-26 workout  (0) 2018.11.26
2018-11-19 workout   (0) 2018.11.19
2018-11-15 workout  (0) 2018.11.15
2018-11-14 workout  (0) 2018.11.14
2018-11-12 workout  (0) 2018.11.12
Posted by 홍반장水 홍반장水
workout

pushup
40 × 5

...

'운동일지 > Workout' 카테고리의 다른 글

2018-12-07 workout  (0) 2018.12.07
2018-11-26 workout  (0) 2018.11.26
2018-11-19 workout   (0) 2018.11.19
2018-11-15 workout  (0) 2018.11.15
2018-11-14 workout  (0) 2018.11.14
2018-11-12 workout  (0) 2018.11.12
Posted by 홍반장水 홍반장水
workout

pushup
40 × 6


...

'운동일지 > Workout' 카테고리의 다른 글

2018-12-07 workout  (0) 2018.12.07
2018-11-26 workout  (0) 2018.11.26
2018-11-19 workout   (0) 2018.11.19
2018-11-15 workout  (0) 2018.11.15
2018-11-14 workout  (0) 2018.11.14
2018-11-12 workout  (0) 2018.11.12
Posted by 홍반장水 홍반장水
workout

pushup
40 × 5


...

'운동일지 > Workout' 카테고리의 다른 글

2018-11-26 workout  (0) 2018.11.26
2018-11-19 workout   (0) 2018.11.19
2018-11-15 workout  (0) 2018.11.15
2018-11-14 workout  (0) 2018.11.14
2018-11-12 workout  (0) 2018.11.12
2018-11-08 workout  (0) 2018.11.08
Posted by 홍반장水 홍반장水
workout

pushup
30 × 2
20 × 5

pullup
3 × 3


...

'운동일지 > Workout' 카테고리의 다른 글

2018-11-19 workout   (0) 2018.11.19
2018-11-15 workout  (0) 2018.11.15
2018-11-14 workout  (0) 2018.11.14
2018-11-12 workout  (0) 2018.11.12
2018-11-08 workout  (0) 2018.11.08
2018-11-07 workout  (0) 2018.11.07
Posted by 홍반장水 홍반장水
workout

pullup
6
5 × 4
pullup band
5 × 2

pushup
100
40
40


...

'운동일지 > Workout' 카테고리의 다른 글

2018-11-15 workout  (0) 2018.11.15
2018-11-14 workout  (0) 2018.11.14
2018-11-12 workout  (0) 2018.11.12
2018-11-08 workout  (0) 2018.11.08
2018-11-07 workout  (0) 2018.11.07
2018-11-06 workout  (0) 2018.11.06
Posted by 홍반장水 홍반장水
workout

pushup
60
40 × 3
20

pullup
3 × 3
1 × 5


...

'운동일지 > Workout' 카테고리의 다른 글

2018-11-14 workout  (0) 2018.11.14
2018-11-12 workout  (0) 2018.11.12
2018-11-08 workout  (0) 2018.11.08
2018-11-07 workout  (0) 2018.11.07
2018-11-06 workout  (0) 2018.11.06
2018-11-03 workout  (0) 2018.11.03
Posted by 홍반장水 홍반장水
workout

pullup
3
2 × 4
1 × 9

'운동일지 > Workout' 카테고리의 다른 글

2018-11-12 workout  (0) 2018.11.12
2018-11-08 workout  (0) 2018.11.08
2018-11-07 workout  (0) 2018.11.07
2018-11-06 workout  (0) 2018.11.06
2018-11-03 workout  (0) 2018.11.03
2018-06-29 금주 종료  (0) 2018.06.29
Posted by 홍반장水 홍반장水
pushup
60
40
40

pullup
1 × 10


. . .

'운동일지 > Workout' 카테고리의 다른 글

2018-11-08 workout  (0) 2018.11.08
2018-11-07 workout  (0) 2018.11.07
2018-11-06 workout  (0) 2018.11.06
2018-11-03 workout  (0) 2018.11.03
2018-06-29 금주 종료  (0) 2018.06.29
2018-03-30 maxiniser 1 set  (0) 2018.03.30
Posted by 홍반장水 홍반장水
 일주일 넘게 푸쉬업 올리는 중.

오늘

푸쉬업
70
40
40
40

풀업
1 × 10
친업
1 × 5
2

플로터킥
50 × 2


500 workout  도전해야 겠다.

...

'운동일지 > Workout' 카테고리의 다른 글

2018-11-07 workout  (0) 2018.11.07
2018-11-06 workout  (0) 2018.11.06
2018-11-03 workout  (0) 2018.11.03
2018-06-29 금주 종료  (0) 2018.06.29
2018-03-30 maxiniser 1 set  (0) 2018.03.30
2018-03-30 턱걸이 운동 근황  (0) 2018.03.30
Posted by 홍반장水 홍반장水